Home خانه

جمع صلاتین در حضر

بسم الله الرحمن الرحیم 
جمع صلاتین  در حضر

مقدمه :
Jami Bain Salatain 200قبل از همه باید گفت که : جمع بین نمازها در شرع صرفاً به نماز ظهر با عصر، و نماز مغرب با عشاءاختصاص دارد، بنابر این جمع كردن بین نماز صبح و نماز ظهر، و یا بین نماز عصر و نماز مغرب جایز نمی باشد. 

شرع اسلامی نه تنها جمع کردن نمازها را در سفر برای مسافر جواز(رخصت ) داده است، بلکه  جمع  صلاتين رادر حال مقیم بودن (حضر)هم جواز دانسته است . 

اکثر این حالات را که شرع بدان اشاره فرموده است عبارتند از:
مریضی شدید، بارش و باران شدید ، طوفان قوی وشدید، گرمی وسردی بی اندازه هوا ویا هم هنگام مصروفیت هابه موضوعات حیاتی وضروری، نام برد:

برای دریافت کتاب جمع صلاتین  در حضر بشکل pdf اینجاه کلیک کنید!