Home خانه

حکم «احکام» عبادی توقیفی است قیاس واستحسان درآن جای ندارد

حکم «احکام» عبادی توقیفی است 
قیاس واستحسان درآن جای ندارد

کلمهء  عبادت:
Ahkam Ebadi 200کلمــﮥ عِبادت در قرآن عظیم الشأن  بصورت کل (  275 )  بار ذکر گردیده است. 

عبادت از ریشهء «عَبَدَ» و به معنای پرستش واطاعت خاشعانه و نهایت خضوع است. از ریشهء عبد دومصدرعبودیت و عبادت مشتق شده‌است.
این دو اصطلاح هم در زبان عبری وهم در زبان عربی مورد استفاده قرار گرفته، که البته دارای یک معنی میباشد.
عبادت و پرستش بصورت کل در سه دین بزرګ ابراهیمی( یهودیت، مسیحیت واسلام ) بعنون یک اصل جدا ناپذیربرشمرده می‌شود که در هر سه دین به عنوان یکی از اولویت‌ها بر آن تأکید شده‌ است.

برای دریافت کتاب حکم «احکام» عبادی توقیفی است pdf اینحا کلیک کنید!