Home خانه

قطع درخت بیعت الرضوان توسط حضرت عمر

قطع درخت بیعت الرضوان توسط حضرت عمر

Qat Darakht 200ابن سعد با سند صحیح در حدیثی از نافع روایت فرموده است که : در یکی از روز ها  به حضرت عمر(رض)  خبر رسید که تعدادی از مسلمانان به پیش درخت بیعت الرضوان می‌روند و در آن‌جا به ظن اینکه محل متبرک است ، نماز بجا می اورند .بعد از اینکه حضرت عمر این داستان را شنید ، هدایت فرمود تا آن درخت را قطع کنند.( التاریخ الاسلامی 19/260 ، طبقات ابن سعد (2/100)این یکی از موضعهای عمر برای حمایت از توحید و ویران‌سازی راههای ورودی فتنه‌ است، با توجه‌ به‌ اینکه‌ تابعین را طوری دید که‌ کارهایی را انجام می‌دهند که‌ اصحاب انجام نداده‌اند، پس این بدعتی است که‌ چه‌ بسا به‌ عبادت منجر می‌شود، از این‌رو هدایت فرمود که‌ آن‌را قطع نمایند. 

برای دریافت کتاب قطع درخت بیعت الرضوان توسط حضرت عمر pdf اینحا کلیک کنید!