Home خانه

تیمّم

بسم الله الرحمن الرحیم
تیمّم

Tayamum 200تیمّم یک کلمه عربی است که به معنای قصد واراده می باشد . ولی در اصطلاح شرع، قصد کردن به خاک پاک را ميگويند که بجای وضو و در نبودن آب ميباشد.
قرآن عظیم الشان  بما دستور داده میفرماید : ای کسانی که ایمان آورده اید ! در حالی که مست هستید به نماز نزدیک نشوید تا آن گاه که (مستی شما بر طرف شده و) بدانید که چه می گوئید ، و (نیز) در حالی که جنب هستید تا آن گاه که غسل بکنید ، مگر این که مسافر باشید . و اگر مریض یا مسافر بودید و یا این که از قضی حاجت و توالت بیرون آمدید ، و یا این که با زنان نزدیکی کردید و ( در همه این احوال ) آبی نیافتید ،پس با خاک پاک تیمّم کنید و ( برای این منظور ، با خاک ) چهره و دستهایتان را مسح کنید. قطعا الله بسیارعفوکننده و بی نهایت آمرزنده است .

برای دریافت کتاب تیمّم بشکل pdf اینجاه کلیک کنید!