Home خانه

چرا اسلام بر عبادت نماز بیشتر تاکید می ورزد ؟

چرا اسلام بر عبادت نماز بیشتر تاکید می ورزد ؟

امین الدین سعیدی- سعید افغانی

aminuddin said afghani 200نماز ماشین ومحرک اصلی اعمال عبادی دردین مقدس اسلام بشمار می اید. شخصیکه به نماز اهمیت قایل باشد، با تمام قوت وصلابت گفته میتوانیم که، اوبا سایرعبادات هم اهمیت قایل بوده وبه ادای آن ارج واحترام قایل است.
ولی انسانیکه نماز برایش بی اهیمت  باشد ، باید در مورد این انسان حکم کرد که همچو انسانها سایر عبادت را نه تنها انجام نمی دهد ، ویا هم اگر انجام  هم میدهد ،آنرا به نیت صحیح بجاء نیاورده و فاید ه ای چندان از آن بدست نمی اورد .
نماز از جمله عباداتی است که قرآن عظیم الشان  برآن تاکید بیشتر نموده ، بنابر مهم بودن این  عبادات است که کلمه نماز ومشتقات آن بیشتر ( 98 ) بار در قرآن تذکر یافته است.

 نماز روح انسان ها را به مبدا هستی بخش مرتبط و متصل می کند و با این ارتباط روح و جان انسان را زنده،با نشاط و آرام نگاه داشته ، و او را برای انجام سایر وظایف  فردی و اجتماعی آماده می سازد .

خواندن نماز علاوه بر آنکه انجام یک دستور و یک وجیبه  الهی بشمار میرورد ، خود مانع از انجام بسیاری از اعمال بد ومانع وقوع و پیوستن انسان به سایر گناهان میگردد .

یکی ازفواید با عظمت نماز اینست که انسان را ازفحشا ء ومنکرات نگاه میدارد :

«ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر»

دومین فاید ه نماز را میتوان در بعد سیاسی آن مورد برسی قرار داد ، نماز مسلمانان سراسر جهان را درهر روز پنج باربه سوی قبله واحدی ،متحد میسازد ،  وبه آنان شکوه وعظمت می بخشد .

این خصوصیت را نمی توان در هیچ یکی از عبادات اسلامی دریافت.اگرچه حج ومراسم آن یکی از اجتماع بزرگ مسلمانان بشمار میرود ، این مراسم نشان میدهد که همه انسانها بدون تبعیض ، اختلاف زبان وپوست  بدور کعبه یکجا به طواف می پردازند ، ولی حج عباداتی است که در سال یکبار آنهم بادشتن  استطاعت  صورت می پذیرد، ولی نماز عبادتی است که بر همه انسانها واجب وامکان بجا ءاوردن انرا همه انسانها ودر همه حالات دارد.

بنآ به نماز نباید گفت که فعلآ کار دارم ، بلکه کوشش باید بعمل اید که به کار گفته شود ، حالا وقت نماز من است .